Profile absolwentów DWSPiT


Profil absolwenta kierunku Informatyka
Specjalność: Systemy i sieci komputerowe

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w nowoczesnych środowiskach sieci informatycznych. Absolwent tej specjalności posiada umiejętność programowania w kilku językach, zna i umie wykorzystać popularne aplikacje i platformy systemowe, posiada umiejętność pracy w sieci komputerowej (lokalnej i zdalnej), a z zakresu teorii (matematyka, teoria informatyki) ma wiadomości niezbędne do zrozumienia metod i algorytmów informatycznych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania i projektowania sieci komputerowej,
 • informatyki technicznej,
 • architektury komputerów i mikroprocesorów,
 • konfiguracji sprzętu sieciowego,
 • konfiguracji i projektowania systemów bezpiecznych,
 • zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi,
 • konfigurowania serwerów WWW, e-mail, itp.,
 • znajomości języków obcych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowania), wytwarzaniem nowych lub adaptacją istniejących systemów informatycznych oraz w instytucjach i urzędach stosujących techniki informatyczne.

Jego wiedza pozwala mu na pracę jako:

 • administrator sieci,
 • operator systemów sieciowych,
 • projektant sieci,
 • przedstawiciel form sprzedających urządzenia sieciowe.


Profil absolwenta kierunku Informatyka
Specjalność: Programowanie układów mechatronicznych

Celem kształcenia na jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w nowoczesnych środowiskach sieci informatycznych. Absolwent tej specjalności posiada umiejętność łączące elementy informatyki, sensoryki i aktuatoryki, a z zakresu teorii (matematyka, teoria sterowania) ma wiadomości niezbędne do zrozumienia metod i informatycznych algorytmów sterowania.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania i projektowania sieci komputerowej,
 • informatyki technicznej,
 • architektury komputerów i mikroprocesorów,
 • konfiguracji sprzętu sieciowego,
 • zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi,
 • sensoryki i aktuatoryki,
 • akwizycji danych pomiarowych,
 • programowania mikrokontrolerów,
 • znajomości języków obcych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowania), wytwarzaniem nowych lub adaptacją istniejących systemów akwizycji danych pomiarowych, produkujących urządzenia mechatroniczne oraz w instytucjach i urzędach stosujących techniki informatyczne.

Jego wiedza pozwala mu na pracę jako:

 • administrator sieci,
 • operator systemów sieciowych,
 • programista mikrokontrolerów,
 • przedstawiciel form sprzedających urządzenia sieciowe lub urządzenia mechatroniczne.


Profil absolwenta kierunku Stosunki Międzynarodowe
Specjalności:
- Międzynarodowe stosunki polityczne
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, organizacji oraz administracji publicznej w warunkach integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw prawa unijnego,
 • administracji państwowej i samorządowej na szczeblu państwowym i lokalnym,
 • stosunków ekonomicznych, społeczno-politycznych i kulturalnych w Europie i świecie,
 • funduszy strukturalnych UE,
 • negocjacji, komunikacji, public relations,
 • znajomości języków obcych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną,
 • organach samorządu terytorialnego,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach rozwijających i prowadzących współpracę międzynarodową,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach i środkach społecznego przekazu,
 • małym i średnim biznesie,
 • organizacjach pozarządowych.


Profil absolwenta kierunku Mechatronika

Celem kształcenia na jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie mechaniki i inżynierii materiałowej, elektrotechniki, informatyki, elektroniki, podstaw automatyki i robotyki oraz teorii sterowania . Absolwent kończący studia na tej specjalności posiada umiejętność łączące elementy informatyki, mechaniki i automatyki wystarczającego do tworzenia układów mechatronicznych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i budowy układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych,
 • budowy, eksploatacji i serwisowania układów mechatronicznych,
 • projektowania i wdrażania systemów akwizycji danych,
 • architektury i programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC,
 • programowania robotów i układów mechatronicznych,
 • znajomości języków obcych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach produkcyjnych i usługowych wykorzystujących zautomatyzowane układy z elementami mechatronicznymi, firmach produkujących lub/i serwisujących elementy i układy mechatroniczne.

Jego wiedza pozwala mu na pracę jako:

 • projektant i/lub operator układów mechatronicznych,
 • programista mikrokontrolerów i sterowników PLC,
 • serwisant układów mechatronicznych,
 • przedstawiciel firm sprzedających urządzenia mechatroniczne.

Kontakt


Biuro Karier DWSPiT

tel.: +48 (76) 746 53 45
tel./fax: + 48 (71) 746 53 31
e-mail: biurokarier@dwspit.pl© Copyrights. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach